"Po dekrecie o kasacie zakonów (16 lutego 1790) mnisi i mniszki cieszą się wolnością". Karykatura z epoki.