Hilaire Belloc

Rewolucja Francuska (1911)

Rozdział IV – Fazy

VI

Od kwietnia 1793 do lipca 1794

 

Pierwszy okres tej fazy, trwający do lata 1793, to zatem czas stopniowej konsolidacji Komitetu jako nowego organu władzy, wielkiego dzieła zniszczenia, jakiego władza ta dokonuje, a także zmagań narodu, któremu przewodzi, z wielką siłą sojuszu „starych” państw Europy.

 

Okres drugi trwa od sierpnia przez następne miesiące 1793, do siódmego miesiąca 1794, w którym to czasie wojskowe rządy Komitetu przynoszą obfity owoc, naród zostaje uratowany, i – w warunkach dramatycznych i niespodziewanych – Wielki Terror nagle dobiega końca.

 

Pierwszym krokiem podjętym przez Komitet na drodze do konsolidacji władzy było ułożenie sobie stosunków ze stolicą; Komuna Paryska, oraz lud, który za nią stał, dostała w sporze z żyrondą wolną rękę.

 

Z perspektywy polityki wewnętrznej (na której skupia się większość historyków), atak ludu paryskiego i komuny na parlament stanowił po prostu kulminację długiego sporu między żyrondą, z jej ideałem republiki federalnej, a stolicą, pragnącą ustanowienia silnego rządu centralnego. Niemniej, w kontekście ówczesnej sytuacji wojskowej, z której Komitet Ocalenia Publicznego w pełni zdawał sobie sprawę – i nad którą musiał panować – sprawa przedstawia się zupełnie inaczej.

 

Gdy armia francuska znalazła się w odwrocie, parlament ogłosił pobór, mający objąć trzysta tysięcy ludzi. „Ogłosił” to może zresztą za duże słowo; po prostu przegłosował, skutki zaś okazały się mało imponujące: oddziały były zbyt nieliczne, i zdecydowanie za mało profesjonalne – bo wojsko formowane w warunkach tak poważnych niedoborów finansowych i systemu „wykupywania” się od służby nigdy nie mogłoby sprostać wymaganiom wielkiej wojny.

 

Prawo poborowe przegłosowano 24 lutego. W większości wsi, datę rozpoczęcia poboru ustalono na 10 marca. W konsekwencji, cały region Francji rozciągający się między północnym a południowym ujściem Loary (region o swoistych uwarunkowaniach geograficznych i politycznych, nad którymi nie mamy, niestety, czasu się zatrzymywać), zaczął stawiać opór. Oczywiście, dekret wzbudził niezadowolenie wszędzie, bo służba wojskowa nigdy nie cieszy się wśród populacji osiadłej dużą popularnością. W tym konkretnym wypadku wszakże, reakcja okazała się szczególnie gwałtowna – bo mieszkańcy regionu nie popierali Rewolucji, i odnosili się do nowych władz i ich polityki ze wstrętem. Ogromną rolę odegrała tutaj także konstytucja cywilna kleru. Pobożność i ortodoksja tych ziem były, i po dziś dzień są, absolutnie wyjątkowe. W związku z tym, parlament spodziewał się zapewne z ich strony jakichś form oporu: tym, czego się natomiast nie spodziewał, była porażka.

 

Cztery dni przed klęską pod Neerwinden, i cztery dni po ogłoszeniu dekretu o poborze, wściekły tłum wieśniaków przejął kontrolę nad miasteczkiem Chollet, leżącym w południowej części regionu – Wandei. Trzy dni przed zawiązaniem się Komitetu Ocalenia Publicznego, powstańcy pokonali armię regularną pod Machecoul, po zwycięstwie torturując i mordując okrutnie wszystkich jeńców. W kwietniu, gdy Komitet walczył dopiero o ugruntowanie swej władzy, rebelia zaczęła wchodzić w fazę kulminacji. Siły wysłane do stłumienia buntu były kompletnie bezwartościowe, bo wszystkie najlepsze oddziały skoncentrowano przy granicach. Większa część z nich nie zasługiwała nawet na współczesną nazwę „milicji”. Czekano na odsiecz małej armii regularnej z Orleanu, niemniej nim zdołała ona dotrzeć na miejsce, Thouras, Parthenay i Fontenay przeszły w ręce powstańców. Teren rozciągający się między tymi miejscowościami stanowił jakby trójkąt, wbity głęboko w terytorium młodej republiki: wielkie miasto Nantes zostało oskrzydlone. I nawet wobec takiego kryzysu, żyrondyści trzymali się kurczowo swego ideału: ideału republiki opartej na maksimum wolności indywidualnej, i samorządzie regionów. Nie dziw zatem, że lud paryski ostatecznie nie wytrzymał, i postanowił odsunąć tych ludzi od władzy – i że Komitet Ocalenia Publicznego postanowił mu w tym nie przeszkadzać.

 

Pierwszy raz uderzono w żyrondystów 31 maja. Wojska pozostające pod komendą władz miejskich nie wzięły bezpośrednio udziału w przewrocie, choć przedstawiciele niektórych dzielnic Paryża domagali się aresztowania przywódców żyrondy. Do sali obrad wtargnął tłum. Komitet Ocalenia Publicznego udawał, że chce kompromisu, niemniej zbadane niedawno dokumenty z tamtego czasu jasno dowodzą, że potajemnie popierał Paryż; zaproponował, aby dowództwo nad oddziałami paryskimi przejęło Zgromadzenie Narodowe – niemniej Zgromadzenie tak naprawdę niewiele mogło, i faktyczna kontrola przeszłaby w ręce komisarzy.

 

Ostatecznie, tamtego dnia nie stało się nic dramatycznego – ale parlament okazał się wobec stolicy kompletnie bezsilny. Na granicach wrzało; nieprzyjaciel parł do przodu. Obrona wielkiej fortecy granicznej Valenciennes zależała w całości od losów sąsiedniego obozu wojskowego pod Famars. Wobec postępów wroga, obóz ów został ewakuowany dnia 23 maja, i choć sprzymierzeni potrzebowali jeszcze kilku dni na rozmieszczenie ciężkiej artylerii Austriaków, Valenciennes zdane było do tamtego dnia na ich łaskę i niełaskę. Prócz tego, do rewolucjonistów zaczęły dochodzić wieści, że bunt wandejski nie był jedyny. Lyon powstał trzy dni wcześniej. Rozgorzały zacięte walki. Rojaliści i żyrondyści połączyli siły, wtargnęli do ratusza i proklamowali powstanie nielegalnego samorządu powstańczego. Paryż usłyszał o tym tuż po wydarzeniach 31 maja; nastąpiła błyskawiczna i gwałtowna reakcja. Tym razem wojsko paryskie przyłączyło się do protestujących i pomaszerowało na parlament. Z bronią w ręku zażądano natychmiastowego zawieszenia w prawach posłów dwudziestu dwóch wymienionych z imienia przedstawicieli żyrondy. Wiele napisano już, i czasami czynili to naprawdę znakomici historycy, aby umniejszyć wagę tego wydarzenia, i zrobić z niego anarchiczny zamach Komuny Paryskiej na parlament. Choć Barrère i Danton oficjalnie ogłosili votum separatum, tak naprawdę to oni odnieśli wtedy tryumf. Do listy dwudziestu dwóch nazwisk dodano jeszcze siedem. Wielcy ludzie żyrondy, Brissot, Verganiaud i tak dalej, choć nieuwięzieni, znaleźli się w tak zwanym „areszcie domowym”. Tamtego dnia, 2 czerwca 1793, autorytet moralny Konwentu jako ciała administracyjnego (choć nie ustawodawczego) został złamany. Paryż zwyciężył – tak się przynajmniej wydawało; lecz faktycznym zwycięzcą, panem sytuacji – silniejszym niż kiedykolwiek, i kierującym nawet polityką stolicy – był Komitet Ocalenia Publicznego.

 

Pierwszy Komitet istniał do 10 lipca. Pośród chaosu tak dramatycznych działań wojennych i tak zaciekłego sporu wewnętrznego, Konwent uchwalił (z inicjatywy Komitetu) słynną konstytucję roku 1793, wielki manifest demokracji, pozostający – od momentu powstania do dziś, i jakby w geście kpiny z ideałów, które go zrodziły – ledwie martwą literą. Znalazły się w niej zapisy o powszechnych prawach wyborczych, corocznych wyborach do parlamentu, referendach, wybieralnej egzekutywie – rzeczy, o których nawet dzisiaj, w dobie powszechnych rządów parlamentarnych, możemy ledwie pomarzyć. Przegłosowano ją ledwie trzy tygodnie po przewrocie paryskim. Dwa tygodnie później, 10 lipca 1793, powołano drugi Komitet Ocalenia Publicznego.

 

Przez cały ten czas, Wandejczycy szli do przodu. Nantes zdołało się obronić, lecz siły republikańskie – jak zobaczymy za moment – nie zdołały jeszcze ustabilizować sytuacji. Rebelia lyońska przybierała na sile, i tydzień później radykał Chalier1 stracił życie na gilotynie. Coś podobnego zaczynało się w Marsylii. 10 lipca Konwent wezwał na przesłuchanie generała Westermanna2, osobistego przyjaciela Dantona, którego wojska dopiero co poniosły porażkę w starciu z rebeliantami.

 

Warto zwrócić w tym momencie uwagę na jedną z owych charakterystycznych i przypadkowych drobnostek, od których zależą losy narodów. Danton, spiritus movens centralizacji, człowiek, który negocjował z Prusakami po Valmy, który w pojedynkę właściwie przeciwstawił anarchii żyrondy silny i zorganizowany rząd – został złamany. Zdrowie go opuściło. Fizycznie był gigantem – ale po prostu drastycznie się przemęczył.

 

Zaproponowano reorganizację Komitetu, którym kierował, oczywiście odstawiając go na boczny tor. Ze starego składu został tylko Barrère, jako swego rodzaju „łącznik” między dwiema epokami. Brutalny i fanatyczny pastor kalwiński, Jeanbon Saint-André, jedna z najodważniejszych i najbardziej zwichrowanych postaci Rewolucji; Couthon3, przyjaciel Robespierre’a; Saint-Just, kolejny z przyjaciół przywódcy jakobinów, bardzo bliski zresztą (człowiek młody, przystojny, szalenie odważny i męski) – ci, a wraz z nimi kilku innych (ostatecznie skład liczył dziewięć osób), weszli do Komitetu z zewnątrz.

 

Robespierre uchodził już wtedy w oczach ludu za przywódcę całej Rewolucji, i za niedługo miał uchodzić za niego w oczach całej Europy: to punkt pierwszy. Drugi punkt jest zaś równie ważny, choć zazwyczaj nie zwraca się nań żadnej uwagi: bo Robespierre nie był przywódcą ruchu rewolucyjnego, i nigdy nim nie został.

 

Co do punktu pierwszego, Robespierre osiągnął swoją pozycję dzięki kilku fortunnym zbiegom okoliczności: po pierwsze dlatego, że jako jedyna z postaci tej fazy Rewolucji uczestniczył w życiu publicznym od samego jej początku; pełnił funkcję posła na pierwszy parlament, i przemawiał w nim od pierwszego miesiąca obrad. Choć nieznany jeszcze w Wersalu, w rodzinnym mieście Arras cieszył się już wtedy sporą sławą.

 

Po drugie, uczestniczył w nim bez przerwy, budując swoją pozycję i reputację miesiąc po miesiącu, stopniowo, przez całe cztery lata. Obok niego, nie znalazłoby się na scenie politycznej jednego człowieka, o którym można by powiedzieć coś podobnego. Reakcjonistów już nie było, rewolucjonistów umiarkowanych też nie; czołowe postaci 1793 to co do jednej nowe twarze – z wyjątkiem Robespierre’a; swoją stale rosnącą sławę zawdzięczał zaś wielki jakobin przede wszystkim: –

 

(Po trzecie), swojej bezwzględnej i kryształowej uczciwości. Wierzył w demokrację, w ducha Umowy społecznej, głębiej i płomienniej, niż ktokolwiek inny na świecie – i nigdy nie zgrzeszył przeciw najmniejszemu z artykułów tej wiary. Nie ma zaś skuteczniejszego narzędzia zdobycia trwałej sławy, niż mocne przekonania. Co więcej –

 

Po czwarte, jego przemowy zawsze oddawały myśli słuchaczy, ale z precyzją, która ich przerastała, i którą podziwiali. Czy Robespierre był dobrym stylistą to wciąż kwestia dyskusyjna, i spierają się o nią znawcy literatury francuskiej. Na pewno jednak uchodził w swoim czasie za wielkiego mówcę, choć przemawiał zimno i do przesady logicznie.

 

Po piąte, wyznawał spójną i jasną doktrynę: to jest, nie tylko wierzył w ogólną teorię demokratyczną, wspólną prawie wszystkim jego współczesnym, i to wierzył w nią gorąco i niewzruszenie, ale potrafił uzupełnić ją o precyzyjny system moralny, a nawet coś, co stanowiło poniekąd namiastkę religii.

 

Po szóste, potrafił Robespierre – jak podobne postaci zawsze zresztą potrafią, choć nieczęsto czynią – zgromadzić wokół siebie grupę oddanych wielbicieli i współpracowników, najwybitniejszym spośród których był wspomniany już wcześniej, młody i niewiarygodnie odważny Saint-Just.

 

To właśnie zbieg tych wszystkich sprzyjających okoliczności, powiadam, sprawił, że gdy dołączył do Komitetu Ocalenia Publicznego, 27 lipca 1793, jawił się Robespierre francuskiej opinii publicznej jako najważniejsza postać Rewolucji.

 

Zauważmy koniecznie, że inaczej niż jego zwolennik Saint-Just, a zwłaszcza niż Danton, przywódca jakobinów pozbawiony był zupełnie wszystkich tych cech żołnierskich, które niezbędne są do kierowania narodem żołnierzy – zwłaszcza w warunkach wojny: i to jakiej wojny! Komitet Ocalenia Publicznego był Cezarem Francji rewolucyjnej. Robespierre jako jedno z wcieleń Cezara okazał się katastrofą. Jego popularność stanowiła niezaprzeczalny atut, i inni komisarze zdawali sobie z tego sprawę, niemniej w kwestiach wojennych pomysły miał słabe, mętne i czysto osobiste. Ambicje przywódcze, jeśli w ogóle je przejawiał, pozostawały u niego w cieniu ambicji bycia zbawcą narodu i wielkim obrońcą eksperymentu demokratycznego, jeśli chodzi zaś o te funkcje polityczne, które wiążą się z planowym dogrywaniem szczegółów działania i umiejętnością narzucania innym swej woli, nie miał o nich najmniejszego pojęcia. W czasie kryzysu ostatnich lat Rewolucji, który chcemy tutaj prześledzić, podporządkował się zatem Robespierre zupełnie woli innych komisarzy, nie przewodził im, nawet ich nie inspirował – a jednak (i to wielka ironia jego losu) w oczach Francuzów i rządów całej Europy uchodził za ich zwierzchnika.

 

Pierwsze tygodnie po tym, jak człowiek ten wszedł w skład Komitetu Ocalenia Publicznego, miały dla ruchu rewolucyjnego znaczenie absolutnie kluczowe. Despotyzm Paryża (według moich ustaleń wspierany potajemnie przez Komitet*) sprowokował powstania w niemal wszystkich prowincjach. Normandia podniosła bunt, i 13 lipca pewna młoda dziewczyna z tamtego regionu zasztyletowała Marata. W Lyonie, jak już się przekonaliśmy, rebelia trwała od kilu tygodni; Marsylia wypowiedziała stolicy posłuszeństwo w pierwszym tygodniu lipca, Bordeaux i cały departament Żyrondy – rzecz jasna – również, ponieważ walczył o swoich. Później przyszedł czas na Toulon, wielki port Francji: ustanowiono tam reakcyjny samorząd, a małego chłopca, więzionego ciągle w Paryżu, ogłoszono dziedzicem tronu jako Ludwika XVII; przed końcem sierpnia wpłynęły do Toulonu flotylle angielska i hiszpańska, i rząd narodowy miał już przeciw sobie nie zdezorganizowanych rebeliantów, ale znakomity obcy garnizon.

 

Tymczasem, siły koalicji na granicy belgijskiej parły do przodu, zdobywając twierdzę za twierdzą, nad Renem kapitulowało Mayence, Valenciennes i Condé na północnym wschodzie, a znaczne siły nieprzyjaciela maszerowały na Dunkierkę. Powstanie w Wandei, które wybuchło wcześniej w tym samym roku, choć spowolnione udaną obroną Nantes, wciąż nabierało rozpędu.

 

Dopiero w sierpniu udało się podjąć skuteczne działania obronne. Carnot, który w krótkim czasie miał okazać się geniuszem militarnym Rewolucji, wszedł w skład Komitetu. 23 sierpnia parlament narzucił narodowi prawdziwy pobór, bardzo inny od nieudacznych i zdezorganizowanych usiłowań wiosennych. Był to pobór rekruta, połączony z masową konfiskatą żywności, zwierząt i wozów transportowych, akcja masowa, która wkrótce przyniosła Francji około pół miliona nowych żołnierzy, może trochę mniej. We wrześniu wszystko zaczęło się odwracać, i pierwsze zwycięstwo doby kryzysu, tryumf pod Hoondschoote, odrzuciło nieprzyjaciela od Dunkierki. Do połowy października Francuzi odnieśli kolejny sukces, tym razem pod Wattignies, łamiąc oblężenie Maubeuge. Lyon został zdobyty, Normandia spacyfikowana; do końca roku odzyskano Toulon i zniszczono ostatnią większą armię Wandejczyków.

 

Tymczasem wszakże, kryzys przynosić zaczął podwójny skutek, moralny i materialny. Moralnie, wywołał coś w rodzaju szaleństwa narodowego, domagającego się najbardziej skrajnych rozwiązań, z których wiele udało się zresztą wprowadzić w czyn z czymś, co nazwać można „twórczą bezczelnością”. Zmieniono kalendarz, zniesiono tygodniowy podział miesięcy, miesiącom nadano inne nazwy i wyznaczono inne ramy. Podobne przedsięwzięcie doskonale oddaje ówczesny stan mentalny rewolucjonistów. Chcieli stworzyć nową ziemię.

 

Dołączyły się do tego również brutalne ataki na to, co uznawano za ostatnie niedobitki katolicyzmu, odrażające prześladowanie księży, z których niezliczone mnóstwo zginęło, brutalnie zamordowanych, bądź wobec niewyobrażalnych trudów wysiedleń. Represje wobec powstańców osiągały niekiedy rozmiary niepotrzebnej surowości, albo wprost obłędu, który rozszalał się przede wszystkim w Arras i Nantes.

 

Wobec całego tego zamętu, polityczne centrum kraju – Komitet Ocalenia Publicznego – nie tylko zachował zimną głowę, ale użył gigantycznych oddziałów wojskowych, jakie pojawiły się skutkiem tej wielkiej burzy, do przeprowadzenia skutecznej kampanii wojennej, a uczynił to dzięki możliwościom stwarzanym przez tzw. „Wielki Terror” – dla Komitetu ledwie zwykły stan wojenny i sprawne narzędzie despotycznych rządów. Z dwóch tysięcy ludzi, jacy przewinęli się przez salę trybunału rewolucyjnego i zginęli na szafocie, znaczną większość stanowili ci, których Komitet postrzegał jako wrogów rządu wojskowego; mężczyźni i kobiety, którzy złamali jakiś konkretny paragraf prawa przygotowanego na te wyjątkowe czasy. Niekiedy byli to generałowie, którzy zawiedli na polu bitwy bądź których podejrzewano o zdradę; niekiedy zaś, i to to wypadki zdecydowanie najgłośniejsze, politycy, dążący do ograniczenia absolutnych prerogatyw nowej władzy.

 

Z tych największym był bezsprzecznie Danton. Przed końcem roku 1793 zaczął on głośno sprzeciwiać się polityce terroru; być może uważał, że kraj udało się już ocalić, w związku z czym podobnie twarde prawo stało się niepotrzebne. Komitet miał wszakże inne zdanie, i gdybyśmy mieli dostęp do dowodów, przekonalibyśmy się, że szczególnie Carnot naciskał na bezwzględne tłumienie wszelkiej opozycji. Danton i jego współpracownicy – w tym Desmoulins4, wielki publicysta Rewolucji, człowiek, który rozsławił po całym kraju wydarzenia lipca 1789 – zostali ścięci w pierwszym tygodniu kwietnia 1794.

 

Drugą stronę tych działań stanowiły represje podjęte wobec ludzi drugiego skrzydła: okrutników, których brutalność – przesadna nawet jak na tamte czasy – groziła wywołaniem reakcji. Najważniejszym z nich był Hébert5, „głos” Komuny Paryskiej; również marnie skończył.

 

Tymczasem, Komitet przyzwolił na pewną dozę prześladowań, i pewną liczbę mordów politycznych, zwłaszcza ten na królowej. Rozsądek polityczny domagałby się, aby trzymać ją w charakterze zakładnika; poświęcono ją wszakże dla zaspokojenia społecznej żądzy zemsty – i głowa jej spadła na ziemię tego samego dnia, w którym odniesiono wielką wiktorię pod Wattignies. Później przyszedł czas na jej siostrę, Elżbietę6, którą pochłonęły te same żądze tłumu, i której casus należy policzyć między te stosunkowo nieliczne, które nie mogły być częścią planów Komitetu, i wzięły się wyłącznie z zastarzałej nienawiści społecznej, choć w wypadku wielu arystokratów, wpływowych ze względu na urodzenie i odziedziczoną fortunę, trudno jednoznacznie ustalić, w jakim stopniu zaprowadziły ich na szafot nieszczęśliwe zbiegi okoliczności, a w jakim autentyczna kolaboracja z obcokrajowcami.

 

Przez ostatnie cztery miesiące czasu, którym zajmujemy się w niniejszej książce, to jest od kwietnia po egzekucji Dantona, przez maj i czerwiec do końca lipca, Robespierre wysuwa się na plan pierwszy. Doktryny (czy opinie), które wyznaje, wprowadzone zostają do prawa państwowego – przede wszystkim dogmat istnienia Boga i nieśmiertelności duszy. Więcej – nowa religia tworzy publiczny rytuał, on zaś staje się jej najwyższym kapłanem. Nigdy nie był bardziej uwielbiany; niemniej liczba jego wielbicieli prawdopodobnie od tego momentu zaczyna się zmniejszać. Wiemy tyle, że on sam nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Widział tylko rosnący entuzjazm najbliższych współpracowników. Komitet wciąż posługiwał się nim do własnych celów – zwłaszcza w czasie czerwcowego wzmożenia terroru – lecz bardzo możliwe, że pierwszy raz od tylu miesięcy próbował Robespierre zdobyć w tym urzędzie jakiś rodzaj zwierzchności: wiemy na przykład, że zaczął bić w pozycję Carnota, zdecydowanie najważniejszego spośród komisarzy.

 

W przeszłości, Komitet pozwalał Robespierre’owi na prowadzenie prywatnej polityki, jeśli tylko nie kolidowała ona z ogólnym planem militarnym dla kraju. W znacznej mierze to on właśnie doprowadził – nie tyle z osobistego przekonania, co z pragnienia obecności publicznej – do skazania i egzekucji królowej. Gdy Danton rozpoczął swoją kampanię przeciwko Wielkiemu Terrorowi, Robespierre grał na zwłokę – i nieusuwalną plamę na jego pamięci oraz w pełni zasłużonej reputacji człowieka kryształowo uczciwego stanowi fakt, że ostatecznie przyzwolił na represje wobec twórcy pierwszego Komitetu, a potem jeszcze przyłożył rękę do jego egzekucji. Choć możemy przypuszczać, na podstawie kilku wskazówek, jakimi tutaj dysponujemy, że na niejawnych obradach sprzeciwiał się tej decyzji, ostatecznie uległ – i co więcej, ponieważ Saint-Just pragnął gorąco odgrywać w procesie rolę oskarżyciela, sporządził dla młodego przyjaciela stosowne notatki. To Komitet ponosi pełną odpowiedzialność moralną za eskalację terroru, jaka nastąpiła w ostatnich miesiącach kryzysu, lecz Robespierre był na tyle nieroztropny, że pozwolił się wykorzystać: podpisywał dokumenty, i wspierał tę politykę publicznie (wierząc zapewne, że cieszy się ona poparciem ogółu). Stało się to przyczyną jego zguby. Najwięksi radykałowie, wciąż niezaspokojeni i łaknący zemsty, postanowili go obalić.

 

Mnóstwo tych, którzy mogli stanowić następne ofiary, i którzy wyobrażali sobie, że Robespierre naprawdę jest tym, na kogo pozuje (nie mogli przecież niczego wiedzieć na temat tajnych obrad Komitetu), również dążyli do tego, by go jak najszybciej usunąć. Tak też jego „osobowość sceniczna”, fikcyjna całkiem rola głowy państwa i najważniejszego polityka kraju, ściągała na Robespierre’a cały gniew za Wielki Terror; nad „Nieprzekupnym” zaczęły gromadzić się czarne chmury.

 

Komitet natomiast, z którym – ufając w swoją pozycję – zaczął przywódca jakobinów zadzierać, i w którego rządy próbował ingerować (na pewno starając się ocalić życie przynajmniej kilku skazańców), postanowił pozbyć się problemu. Kryzys nastąpił w czwartym tygodniu lipca: lub, według nowego kalendarza, w drugim tygodniu thermidora. Robespierre’a zakrzyczano w parlamencie – co, ponieważ człowiek ten wciąż święcie wierzył w swoją popularność, okazało się dla niego prawdziwym szokiem, natomiast wiara ta nie była zupełnie pozbawiona podstaw; i gdy w toku tych samych obrad, „Nieprzekupny” został wyjęty spod prawa, jego brat7 postanowił pójść na szafot razem z nim. Wyrok objął także Sain-Justa, któremu – nie chcąc opuszczać towarzyszy w dniu klęski – dobrowolnie zdecydował się towarzyszyć jeden z jego najbliższych przyjaciół, Lebas8.

 

Pierwszym skutkiem okazał się spór kompetencyjny; po aresztowaniu Robespierre’a, przełożony więzienia, w którym miano go uwięzić, odmówił współpracy. Robespierre, korzystając z okazji, wezwał swych zwolenników by spotkali się w hotelu de Ville, po zmroku, i spróbowali wywołać powstanie. Istnieje mnóstwo sprzecznych relacji na temat tego, co się potem stało, niemniej dwie rzeczy przynajmniej wiadomo na pewno: że lud nie odpowiedział na wezwania Robespierre’a, i że parlament, mając wsparcie Komitetu, wysłał na interwencję oddziały wojskowe, które z łatwością stłumiły maleńką rebelię w hotelu de Ville. Prawdopodobnie, aby inicjatywa okazała się skuteczna, rebelianci musieliby dysponować ręcznym podpisem samego Maksymiliana: tego nie wiemy; wiemy, że ostatecznie Robespierre nie podpisał odezwy, prawdopodobnie nie chcąc postąpić wbrew woli generalnej, pogwałcić suwerenności ludu, w którą tak gorąco wierzył. Siedział przy biurku, patrząc długo na leżący przed nim dokument, gdy żołnierze parlamentu wdarli się w końcu do pokoju, w którym się ukrywał, i pewien młody chłopak (imieniem Merda) wypalił do niego z pistoletu; strzał rozgruchotał Robespierre’owi szczękę (dowody świadczące o prawdziwości tej wersji są przesądzające). Niektórzy z jego towarzyszy uciekli, niektórych schwytano, niektórzy popełnili samobójstwo, większość aresztowano na miejscu. Następnego dnia, 10 termidora, to jest 27 lipca 1794 roku, o godzinie siódmej trzydzieści wieczorem, Robespierre i dwudziestu jeden jego zwolenników zginęli na gilotynie.

 

Mocą przedziwnej ironii dziejów, upadek tego człowieka, spowodowany głównie tym, że próbował on zatrzymać Wielki Terror, odebrał Terrorowi wszelką podstawę moralną; ponieważ lud Francji wyobrażał sobie, że wszystko, co się dzieje, wynika z woli Robespierre’a – i gdy Robespierre zniknął, zniknęło również wszelkie uzasadnienie tych okrucieństw. Zaczęła się reakcja; i od tego dnia wznosząca fala Rewolucji, fala gigantycznego wysiłku moralnego i fizycznego, który pozwolił niezwykłym ludziom tamtego czasu przedyskutować i przetworzyć każdy najmniejszy szczegół teorii demokratycznej, obronić ten wielki eksperyment militarnie, i – jednym słowem – położyć podwaliny nowoczesnego państwa europejskiego, zaczyna opadać.

 

KONIEC ROZDZIAŁU IV

 

Tłm. Maciej Wąs

 

 

1 Maria Józef Chalier (1747-93) – francuski polityk rewolucyjny, przywódca frakcji jakobińskiej w Lyonie, wielki pogromca nadużyć gospodarczych i orędownik solidaryzmu społecznego (który wdrażał przy użyciu jeśli nie pancernej, to na pewno twardej pięści). Postać niezwykła.

 

2 Franciszek Józef Westermann (1751-94) – francuski generał i polityk rewolucyjny, istotnie przyjaciel Dantona; po pierwszych porażkach w walce z Wandejczykami, zmiótł ich z powierzchni ziemi. Robił zawrotną karierę aż w 1794 roku, jako protegowany Dantona, skończył na gilotynie. No cóż – nie baw się zapałkami, jak nie masz znajomości w straży pożarnej.

 

3 Jerzy Couthon (1755-94) – polityk rewolucyjny, jakobin, przeciwnik żyrondy; człowiek rozsądny.

 

* Na stronie 403 mojej monografii o Dantonie (Nisbet & Co., 1899) znajdzie czytelnik niepublikowany raport Komitetu Ocalenia Publicznego, sporządzony tuż przed klęską żyrondystów 31 maja 1793 roku. Jeśli czytać ów dokument w świetle innych działań Komitetu, stanowi on, moim zdaniem, przesądzający dowód na to, że komisarze faktycznie sprzymierzyli się z Paryżem.

 

4 Kamil Desmoulins (1760-94) – dziennikarz, prawnik i polityk francuski, zwolennik Dantona, wielki radykał. Co ciekawe, przed śmiercią broniony przez Robespierre’a (oczywiście bezskutecznie), co zdaje się potwierdzać tezę pana B. w sprawie roli wielkiego jakobina w Komitecie. Miał facet odwagę – i naprawdę miał dowody!

 

5 Jakub Rene Hébert (1757-94) – francuski dziennikarz i polityk, nieprawdopodobny radykał, antyklerykał zwany „psem na Kościół” i autor projektu „dechrystianizacji”. Wielki wróg Robespierre’a, którego nazywał bodaj „sługusem klechów” (gdy ten oskarżył go o bandytyzm i dyskryminację katolicyzmu; tak to ujmował: „bandycka dechrystianizacja”).

 

6 Elżbieta Bourbon (1764-94) – siostra Marii Antoniny, masonka.

 

7 Augustyn Robespierre (1763-94).

 

8 Filip Franciszek Józef (1762-94) – francuski polityk, rewolucjonista, jakobin.